Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego majacego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi kleskami żywiolowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku równiez poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiazane ze soba rózne podmioty ratownicze, tak aby mozna było podjać skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralna cześć bezpieczeństwa wewnetrznego państwa, obejmująca w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klesk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze sa niewystarczające, a organizacja dzialań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania. Zgodnie z właściwością terytorialną. Krajowy System Ratowniczo-Gasniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy wladzy :

  • starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

  • wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa,

  • wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Glówny Państwowej Straży Pożarnej, podlegly ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniajacy jego ciagłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:

  • powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,

  • wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,

  • centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

System funkcjonuje w dwóch stanach: stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegajacym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin, wykonywaniu działań ratowniczych wymagajacych użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).

Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od mozliwosci włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujacych na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starosta.

Jednostki OSP z terenu powiatu przeworskiego właczone w struktury KSRG:

- OSP Sieniawa

- OSP Gać

- OSP Jawornik Ploski

- OSP Kańczuga

- OSP Tryńcza

- OSP Sietesz

- OSP Zarzecze

- OSP Urzejowice

- OSP Majdan Sieniawski