Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 
 

Wybrane akty prawne

Uwaga: teksty zamieszczone na stronie nie stanowią źródła prawa
( dokumenty w formacie pdf )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Regulaminy

Regulamin Zawodów Sportowo Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo Pożarniczych